Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:
Lider Nieruchomości Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Grudzieniec 54a
60-601 Poznań
tel.: 618354540
e-mail: biuro@lidernet.pl

2. Inspektor danych osobowych
Wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@lidernet.pl oraz drogą pocztową na adres administratora danych.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży / wynajmu nieruchomości, zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w celu rozpatrzenia roszczeń (reklamacji) klienta, którego dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu dochodzenia roszczeń wynikającej z tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, imiona rodziców, nazwisko rodowe, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, dane identyfikacyjne nieruchomości, w tym w szczególności nr księgi wieczystej i numer ewidencyjny działki. Podanie powyższych danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak są one konieczne do zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i odmowa ich podania skutkuje odmową zawarcia tej umowy.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

5. Odbiorcy danych
Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane kontrahentom Administratora, którym zleci on usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, firmie księgowej, kancelarii prawnej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Dane osobowe mogą być również przekazywane do notariusza na potrzeby przygotowania umowy, przedmiotem której jest nieruchomość.

6. Pani / Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Pani / Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli takowa została udzielona,
b. prawo dostępu do Pani / Pana danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Pani / Pana danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Pani / Pana danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych,
f. prawo do przenoszenia Pani / Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Pani / Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator Pani / Pana dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani / Pana tylko co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy z Panią / Panem.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt z Administratorem.

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani / Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (inne dane niż wskazane w pkt. 3), ma Pani / Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail Administratora.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani / Pana także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Pani / Pana danych przez Administratora.